Scientific name : Tylopilus ballouii (Peck) Sing.

Japanese name : Kinigaiguchi...............

Jul 30,2000. Kyoto city

@

Bolete index : Top page

@