Bulgarian Brass
uKA ty

Military and Civil Brass Bands

uKA R RyAR Rpi AC
wZ
tycA
vF s tycA

BUL-1530

01. Iskursko horo

02. Probuzhdane na proletta

03. Elenino horo #1

04. Svatbarska ruchenitsa

05. Dounavsko horo

06. Paidushko horo

07. Bilka

08. Kassapsko horo

09. Oryahovski yunak

10. Alexandrika

11. Ludo mlado

12. Gankino horo #1

13. Drianovska ruchenitsa

14. Shoppska kopanitsa

15. Elenino horo #2

16. Kriovo Sadovsko horo

17. Igra

18. Igrivata tsiganka

19. Skok

20. Pravo horo

21. Gankino horo #2

22. Dobroudjanska ruchenitsa

23. Dobroudjansko pravo horo


iF2,500-